Rozbudowa Sanktuarium

            Podjęty przez Parafian, Diecezję Włocławską, oraz Czcicieli Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej trud rozbudowy kościoła, w którym została ochrzczona Apostołka Miłosierdzia Bożego, jest wotum wdzięczności za 100-lecie urodzin i chrztu św. Siostry Faustyny. Podejmując się tego dzieła ufamy, że przyczyni się ono do szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego i Apostołki Jego, oraz będzie służyło doczesnemu i wiecznemu pożytkowi Parafian i Pielgrzymów tu przybywających. Zapraszamy do wspólnego wznoszenia materialnej i duchowej świątyni, aby wypełnił się zamysł Miłosierdzia Bożego, zachęcając się do podjęcia tegoż trudu przemożną obietnicą Chrystusa, zapisaną w “Dzienniczku”:

“Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”
(Dz. 1075).

Konto, na które Czciciele spoza Parafii mogą wpłacać  ofiary na  Sanktuarium w rozbudowie:

LBS Strzałkowo O/Świnice Warckie
57 8543 0000 2004 4000 1775 0001.

Konto Społecznego Komitetu Rozbudowy Sanktuarium przeznaczone dla Parafian:

LBS Strzałkowo O/Świnice Warckie
43 8543 0000 2004 4000 2288 0001.

            Każdego Dobrodzieja wspierającego dzieło rozbudowy: modlitwą, złożonym na tę intencję cierpieniem, lub ofiarnym sercem –  niech Miłosierny Bóg przeobficie wynagrodzi, a św. Faustyna niech prowadzi przez życie do Niebios bram. W intencji Dobrodziejów Sanktuarium modlimy się każdego dnia w Godzinę Miłosierdzia, a w czwartki  z myślą o Nich  sprawujemy Mszę św. ku czci Miłosierdzia Bożego.

            W  dniu 16 lutego 2004 r. Komisja Kurii Biskupiej we Włocławku na czele z Księdzem Biskupem Stanisławem Gębickim podjęła decyzję o rozbudowie świnickiego kościoła . Na kolejnym spotkaniu Komisji w dniu 11 marca br. pod kierunkiem ordynariusza diecezji włocławskiej Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa , które odbyło się w Sanktuarium, zlecono panu inż. Edwardowi Warcabie z Zakopanego opracowanie do Wielkanocy 2004 r. możliwych koncepcji rozbudowy istniejącej świątyni pod wezwaniem Św. Kazimierza. Kolejne spotkanie, które odbyło się na plebani w Świnicach Warckich w dniu 27 kwietnia br. miało na celu wybór koncepcji architektoniczno- funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy Kościoła . Po zapoznaniu się z czterema koncepcjami Kuria Diecezjalna Włocławska pismem z dnia 30 kwietnia wskazała na wersję “B” polegającą na rozbudowie świątyni od strony plebani. Komisja naniosła też pewne poprawki, które zostały rozpatrzone w dniu 27 maja 2004 r. podczas spotkania w Świnicach Warckich. Na spotkaniu był obecny, obok architekta mgr inż. E. Warcaby ,konserwator wojewódzki mgr Marian Rożej ze Skierniewic, który wstępnie zaakceptował kierunek rozbudowy. W dniu 29 czerwca w uroczystość św. Piotra i Pawła została zawarta umowa pisemna między parafią – Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny a mgr inż. arch. E. Warcabą dotycząca opracowania projektu budowlanego nowej części kościoła wraz z zapleczem. Projekt został zrealizowany przez autora w dniu 25 października i złożony w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wraz z wymaganymi dokumentami. Wcześniej wykonano też badania geologiczne wymagane do dokumentacji. W IV niedzielę sierpnia w 99 rocznicę urodzin i chrztu św. S. Faustyny podczas liturgii ,we wspomnieniu św. Faustyny, w dniu 5 października 2004 r. Ks. Bp Wiesław A. Mering powiedział w obecności pielgrzymów i parafian o potrzebie oraz konieczności rozbudowy świątyni sanktuarium i poprosił o pomoc i zaangażowanie.

IMG_0018

            Starostwo Powiatowe w dniu 8 listopada wydało decyzję Nr 299/2004 zezwalającą na podęcie dzieła rozbudowy świnickiego kościoła. Jednym z elementów przyjętego projektu jest budowa ołtarza polowego, która już się rozpoczęła. W Święto Miłosierdzia, w dniu 3 kwietnia 2005 r. Ks. Bp Stanisław Gębicki po Mszy świętej poświęcił plac budowy i w ten sposób rozpoczęła się budowa nowej części kościoła. To historyczne dzieło, oraz duchowy i materialny rozwój Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, powierzamy Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Tej, dla której “tutaj się wszystko zaczęło”

IMG_0003(2)

“Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci, naszą Ojczyznę,
naszą Parafię, nasze rodziny…”
…nasze Sanktuarium i Dobrodziejów…  

“Miłosierdzie Twoje, Boże, nie zna granic, niewyczerpany jest skarbiec Twojej dobroci…
Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc  
– tak śpiewa, wiernie i z pokorą, święta Matka Kościół.  
Niezmierzona łaskawość Boża, okazywana zarówno całemu rodzajowi ludzkiemu,  
jak i każdemu człowiekowi, przejawia się bowiem w sposób szczególnie wyraźny,  
gdy sam Bóg wszechmogący odpuszcza grzechy i uchybienia moralne,  
winnych zaś po ojcowsku dopuszcza na nowo do przyjaźni z sobą,  którą z własnej winy utracili”.
DEKRET o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia, fragment

IMG_0012

            Rozbudowa Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej od początku pomyślana jest jako dziękczynienie Miłosierdziu Bożemu za to, że tutaj, w tej Parafii przyszła na świat i wzrastała w wierze Apostołka Miłosierdzia Bożego. Ołtarze i świątynie budowane ze względu na nie, przeznaczone są do sprawowania kultu Bożego. Z tą myślą w Starym Testamencie budowano dom Boży na Syjonie, a w czasach Nowego Przymierza na grobach męczenników i świętych wznoszono kościoły. Świątynia w Parafii Świnicach Warckich, ze względu na św. Faustynę, powołana jest do szerzenia Kultu Miłosierdzia Bożego.

IMG_0018-1

“Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków Pańskich,
Moje serce i ciało radośnie wołają  do Boga żywego”

(Ps 84, 2-3)

            Prace budowlane przy nowym skrzydle Sanktuarium św. Faustyny trwają od  trzech lat.
Dzięki Czcicielom Miłosierdzia Bożego i Przyjaciołom Mistyczki z Głogowca, Parafianom ze Świnic Warckich, Dobrodziejom spoza Parafii i Pielgrzymom – możemy się radować nadzieją, która każe patrzeć w przyszłość z optymizmem i wiarą.

Rozbudowa strop nad zakrystia

                Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św.Siostry Faustyny

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieogarnionego miłosierdzia Twego,
racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją,
udzielić mi łaski … , o którą Cię proszę.
Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia,
ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagrodź jej cnotę,
wysłuchując próśb, które   za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.
Św.S.Faustyno – módl się za nami.

IMG_0009

“Duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia,
i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu,
w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego”

(Dz. 379).

IMG_0041

“Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich,
wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie.
Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia,
przez niepowodzenia i cierpienia, przez burze i pioruny,
przemawiam przez głos Kościoła…”
(Dz. 1728).

IMG_0010-2

          Podczas uroczystości poświęcenia świątyni w Jerozolimie, Pan Jezus oznajmił zgromadzonym:

“Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30).

          Ta fundamentalna prawda naszej wiary została poprzedzona wstępem poczynionym przez św. Jana Ewangelistę:

“Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni.
Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona…”
(J 10,22-23).

IMG_0169

“Kiedy byłam w pewnej świątyni z jedną siostrą na mszy św.,
odczułam wielkość i majestat Boży, czułam, że świątynia ta jest przesiąknięta Bogiem”
(Dz. 409).

Droga kalwaryjska 13

“O, gdyby dusze wszystkie wiedziały, kto mieszka w świątyniach naszych,
to nie byłoby tylu zniewag i nieuszanowania w tych miejscach świętych”
(Dz. 409).

Droga kalwaryjska 3

A Jezus dał im taką odpowiedź:

“Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze przynosi plon obfity…”
(J 12,23-24).

“A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni…”
(Łk 2,25-27).

            Projekt budowlany Sanktuarium przewiduje, że powierzchnia zabudowy pomieszczeń kultu religijnego na parterze, razem ze scholą, w części dobudowanej będzie wynosić 431 metrów kwadratowych. Istniejąca część, to 228 metrów kwadratowych.

IMG_0006

                 Sanktuarium, świątynia, to miejsce spotkania Pana Boga z człowiekiem poszukującym Jego przyjaźni, pragnącym znaleźć odpowiedź na pytania, od których zależy sens życia doczesnego i w wieczności. Tutaj doczesność zakorzeniona jest w wieczności. Sprawy ludzkie,  łączą się ze sprawami Bożymi. Temu przeznaczeniu Sanktuarium mają służyć: Droga Krzyżowa i pokutne ścieżki, piękno otoczenia i wystrój świątyni.

              W  rozbudowie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich łączą się “rzeczy stare z nowymi”, przeszłość z teraźniejszością, teraźniejszość z przyszłością. Wszystko w tym celu, aby Orędzie Miłosierdzia Bożego mogło promieniować z Parafii, która została w przedziwny sposób pobłogosławiona obecnością Świętej Mistyczki z Głogowca.

               Ten dom Boży, w którym została włączona we wspólnotę Kościoła, Mistyczne Ciało Chrystusa św. Siostra Faustyna – stanie się dla przyszłych pokoleń świadectwem wiary naszego pokolenia.

W pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego  i przed tronem trzech świętych:
Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza Królewicza, którzy się wstawiali za Polskę…
(Dz. 689).

               Wszystkich Czcicieli MIłosierdzia Bożego i duchową rodzinę Świętej Siostry Faustyny zapraszamy do współpracy w dziele rozbudowy Sanktuarium Jej Urodzin i Chrztu w Świnicach Warckich. Modlitwą, ofiarowanym na tę intencję cierpieniem, darem serca na miarę wiary i miłości, każdy może dołożyć swoją cegiełkę w budowli wznoszonej na chwałę Miłosierdzia Bożego. Wpatrując się w Serce Jezusa, z którego nieustannie wypływają Krew i Woda, wytrwale powtarzamy: “Jezu, ufam Tobie!”.

 

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej